Polityka prywatności

NOTA PRAWNA

1. Edytor serwisu

Strona internetowa www.goldenthome.com (zwana dalej „Strona”) Firma GoldenTHome, zarejestrowana pod numerem NIP : 8661289645 , numerem REGON : 383536850, z siedzibą pod adresem GoldenTHome; ul. Krowoderska 34/2, 31-142 Kraków, Polska (zwane dalej, GoldenTHome,”).

Email : info@goldenthome.com


2. Hosting strony

Strona jest umieszczona przez firmę OVH, SAS z kapitałem 10 069 020 euro, z siedzibą pod adresem 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francja.

POLITYKA PRYWATNOSCI

GoldenTHome, może mieć obowiązek gromadzenia i przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkowników Serwisu (dalej „Użytkownicy”).

Celem Polityki Prywatności jest poinformowanie Użytkowników o wszystkich operacjach przetwarzania, które mogą być wykonywane przez Firmę oraz o przysługujących im prawach.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawami szczególnymi zawierającymi przepisy o ochronie danych osobowych.

Twoje dane możemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody – m.in. przy skorzystaniu z formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), w związku z nawiązaną współpracą handlową (art. 6 ust. 1 lit b RODO), ciążącymi na nas obowiązkami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czy z uwagi na prawnie uzasadniony interes nasz lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Może się zdarzyć, że stroną umowy jest inny podmiot niż Ty, wówczas podstawą przetwarzania twoich danych osobowych będzie wykorzystanie ich do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę oraz stronę trzecią, np. celem zapewnienia prawidłowego przebiegu dostawy lub usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami związek ma również przetwarzanie danych osobowych na potrzeby dokonywania operacji w obrębie wzajemnych rozliczeń, obsługa księgowo-finansowa, prawna, ubezpieczeniowa i administracyjna.

Niemniej jednak wskazujemy, że niezależnie od tego w jakim celu wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w każdym czasie przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co jednak nie pozbawi zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie, w którym zgoda obowiązywała.

Użytkownik może skontaktować się z Firmą pod adresem e-mail info@goldenthome.com w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących jego danych lub praw do nich.


Artykuł 1 Gromadzone dane, podstawy prawne i cel przetwarzania

1.1. Dowolnie przekazywane dane i formularze gromadzenia danych

Dane osobowe Twoje, osób reprezentujących spółki, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracowników wyznaczonych przez Ciebie do kontaktu pozyskujemy zazwyczaj od Ciebie. Podajesz nam swoje dane nawiązując z naszymi przedstawicielami kontakt telefoniczny, wysyłając nam maila, list lub zgłaszając się przez formularz kontaktowy.

Twoje dane pozyskujemy głównie w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, realizacją umów, nawiązaniem z nami współpracy. Dane Kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą mogą być pozyskiwane przez nas również z rejestrów publicznych lub za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, w tym Krajowego Rejestru Długów.

Będąc pracownikiem naszego kontrahenta, może się zdarzyć że uzyskamy Twoje dane od
Twojego pracodawcy lub podmiotu współpracującego w celach związanych z potrzebą nawiązania i utrzymania kontaktu, np. w związku z procesem negocjacyjnym dotyczącym postanowień umownych. Dane osobowe przetwarzamy wówczas w oparciu o ich udostępnienie.

Firma może potrzebować zebrać informacje, które są swobodnie przekazywane jej telefonicznie, pocztą lub pocztą elektroniczną.

Ponadto Serwis wsparcia technicznego kontaktowy, w którym gromadzone są imiona i nazwiska, imiona, adresy e-mail, numery telefonów, wiadomości, ma charakter wiadomości użytkowników.

Dane te są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Firmy polegających na udzielaniu odpowiedzi na żądania, zapytania i pytania Użytkowników.

Ponadto Serwis udostępnia Użytkownikom formularz zapytania , w którym nazwiska, imiona, nazwy firm, adresy pocztowe, adresy e-mail, numery telefonów, informacje dotyczące oferty produktu (numer referencyjny, numer), a także dane bankowe .

Spółka przetwarza te dane w celu zarządzania umowami oraz w celu wypełnienia swoich zobowiązań umownych (w szczególności w celu dostarczenia produktów zamówionych w Serwisie, obsługi transakcji i fakturowania, zapewnienia dostaw).


Artykuł 2 Przekazywanie danych

W ramach powyższego przetwarzania dane są wysyłane do następujących odbiorców:

 • do personelu Spółki interweniującego w ramach realizowanego celu, tj. upoważnionej kadry kierowniczej, działu sprzedaży oraz działu księgowości i zarządzania
 • właściwym organom administracyjnym lub sądowym, jeżeli takie przekazanie jest wymagane przez te organy
 • usługodawcom działającym w ścisłym zakresie realizacji celów ww. przetwarzania i działającym w tym charakterze jako podwykonawca Spółki.

Artykuł 3 Przekazywanie danych poza Unię Europejską

Spółka przetwarza dane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.


Artykuł 4 Zatrzymywanie danych

4.1. Dowolnie przekazywane dane i formularze gromadzenia danych

Jeżeli Użytkownik nie jest klientem Firmy, jego dane podane przy okazji kontaktu lub prośby o informacje są usuwane po upływie 3 lat od ostatniego kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Firmą.

Jeżeli Użytkownik jest klientem Firmy, jego dane są usuwane w ciągu 5 lat od rozwiązania wiążącej go z Firmą umowy, czyli okresu odpowiadającego okresowi przedawnienia.


Artykuł 5 Prawa dotyczące danych

 1. Prawo do poprawiania danych – obejmuje możliwość zgłoszenia się do nas z prośbą o poprawienie lub uaktualnienie Twoich danych. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, może się zdarzyć, że po złożeniu stosownego wniosku poprosimy Cię o dodatkowe przekazanie informacji pozwalających na Twoje zidentyfikowanie oraz potwierdzenie zmiany lub uaktualnienia danych;

 2. Prawo dostępu do danych osobowych – w każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o informację, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz zapytać o zasady dotyczące procesu przetwarzania przez nas danych osobowych;

 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania – z uprawnienia do żądania ograniczenia zakresu przetwarzania możesz skorzystać, gdy uznasz, że przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się przepisom prawa lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych do niezbędnego minimum lub zaprzestaniemy dalszego przetwarzania;

 4. Prawo do usunięcia danych – jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzamy bez podstawy prawnej, albo przetwarzamy je, mimo że nie są nam już potrzebne do celów, w których je zebraliśmy – przysługuje Ci prawo do żądania, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe z naszych baz i systemów;

 5. . Prawo do przenoszenia danych – w tych przypadkach, w których Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody lub w związku z wykonaniem Umowy, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany (np. w systemie informatycznym), na Twoją prośbę przeniesiemy dane, które przetwarzamy do odrębnego pliku, aby umożliwić ich przekazanie do innego administratora danych;

 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w związku z prawnie uzasadnionymi interesami;

 7. Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych – jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy zasady przetwarzania Twoich danych osobowych –przysługuje Ci uprawnienie do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 8. Prawo do wycofania wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych –z uprawnienia tego możesz skorzystać w każdym czasie, jednakże nie pozbawi to zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie, w którym zgoda obowiązywała.

Artykuł 6 Pliki cookie

6.1. Stosowanie plików „cookies”

GoldenTHome wykorzystuje pliki cookies w celu wstępnej rejestracji danych wprowadzanych przez Użytkownika w formie formularzy określonych w § 1 dla wygody Użytkowników, dzięki czemu są oni zwolnieni z ponownego wprowadzania tych samych informacji przy kolejnych wizytach w Serwisie. Te pliki cookie tracą ważność po roku.

Jeśli użytkownik przejdzie do strony logowania, tworzony jest tymczasowy plik cookie, który określa, czy jego przeglądarka akceptuje pliki cookie. Nie zawiera żadnych danych osobowych i jest automatycznie usuwany po zamknięciu przeglądarki Użytkownika.

Kiedy użytkownik się loguje, Witryna tworzy szereg plików cookie, aby zapisać jego dane logowania i preferencje ekranu. Żywotność pliku cookie logowania wynosi dwa dni, a pliku cookie opcji ekranu – jeden rok. Jeśli Użytkownik zaznaczy opcję „Zapamiętaj mnie”, plik cookie połączenia będzie przechowywany przez dwa tygodnie. Jeśli użytkownik wyloguje się ze swojego konta, plik cookie połączenia zostanie usunięty.

Modyfikując lub publikując post, w przeglądarce Użytkownika zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych. Wskazuje po prostu identyfikator publikacji, którą Użytkownik właśnie zmodyfikował. Wygasa po dniu.


6.2. Statystyki i pomiar oglądalności

Witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy witryn internetowych udostępnianej przez Google Inc. (dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze Użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z witryny przez użytkowników. Dane generowane przez pliki cookies dotyczące korzystania z serwisu (w tym adres IP Użytkownika) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Google:

 • wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z Witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu w Witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na Witrynie i korzystaniem z Internetu,
 • prawdopodobnie przekaże te dane osobom trzecim w przypadku obowiązku prawnego,
 • nie będzie dopasowywać adresu IP Użytkownika do żadnych innych danych przechowywanych przez Google.

Przykład nieimiennego gromadzenia danych:

 •     rodzaj przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik,
 •    system operacyjny, z którego korzysta Użytkownik,
 •     datę i godzinę, w której Użytkownik przegląda Witrynę,
 •     specifyczne strony, które odwiedza Użytkownik,
 •    oraz adres strony internetowej, na której Użytkownik przebywał przed wejściem na Stronę.

6.3. Wyłączanie plików cookie

Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Jednak taka dezaktywacja może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Witryny. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym o tym, jak skonfigurować przeglądarkę internetową w celu odmowy określonego korzystania z tej technologii, Użytkownik może zapytać, klikając poniższy link: http://www.w3.org/P3P/P3FAQ.html#Cookies.


Artykuł 7 Aktualizacja polityki

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie według własnego uznania. Jeśli ma to zastosowanie, nowa Polityka zostanie opublikowana w Witrynie wraz z datą jej aktualizacji, a wszystkie informacje zebrane po opublikowaniu tych zmian będą podlegać nowej Polityce.


Artykuł 8 Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących niniejszej Polityki możesz skontaktować się z Firmą:

 • pismem skierowanym do Firmy GoldenTHome; ul. Krowoderska 34/2, 31-142 Kraków, Polska
 • adres mailowy: info@goldenthome.com